OPLOSSEN VAN SYSTEMATISCHE NON-RESPONS

Systematische non-respons is het ontbreken van de reacties van bepaalde groepen belanghebbenden: laaggeletterden, anderstaligen, jongeren, vrouwen uit niet-westerse culturen. 

DE OPDRACHT

Ontwikkel een effectieve en efficiente methode om op een betaalbare manier moeilijke doelgroepen te bereiken.

Randvoorwaarden:
De oplossing moet passen binnen de regels van AVG en Ethisch verantwoorde datavergaring.
De kosten blijven berperkt en passen binnen het totale onderzoeksbudget.
De vergaarde data is eenvoudig te importeren in het databestand van de 'normale' respons.

DE OPLOSSING

Een van de problemen is taalachterstand (analfabetisme) bij de respondenten. Hiervoor worden Nederlandstalige veldwerkers naar een selectie van adressen gezonden om de vragenlijsten face-to-face af te nemen.
Een ander probleem betreft doelgroepen die anderstalig zijn. Hiervoor beschikt ons bureau over veldwerkers die naast Engels, Duits en Frans ook Arabisch, Turks, Berbers (Amazigh), Pools, Bulgaars, Iraans en andere talen spreken.

AVG
Een derde probleem betreft de beperkte mogelijkheden voor selectie in verband met de regels van AVG. Onze oplossing zijn de tablets met speciale software waarmee de veldwerkers werken. Onze veldwerkers kunnen online verbinding maken met ons eigen platform. De software berekend looproutes en geschikte adressen. Alls zonder dat de veldwerker deze gegevens op de laptop heeft. Op deze wijze blijven de achtergrond gegevens van de targetgroepen dus onbekend. De software maakt gebruik van algoritmen die rekening houden met adhtergrondvariabelen die weer losgekoppeld zijn van NAW gegevens. Hierdoor gebeuren de selecties dus puur op basis van coderingen.

Veilige data transmissies
De laptops bevatten alleen de software om contact te maken met onze server. De server bevat alleen informatie in gecodeerde vorm. Tijdens transmissie wordt alles versleuteld. Dit betekent dat een inbreuk op de transmissie door een ongeautorisseerde derrde partij geen bruikbare gegevens oplevert voor die partij. Deze gegevens worden namelijk tijdens verzendiing versleuteld.

    
 

Steeds wordt berekend wat voor de veldwerker de optimale looproute is. De vragenlijsten worden schriftelijk afgenomen. Er is dus geen informatie op de tablets aanwezig. Er staan op de tablets zelf geen enquete-antwoorden en ook geen NAW-gegevens).

De systemen van Research Company zijn optimaal beveiligd en al het dataverkeer gebeurt op basis van versleutelde (gecodeerde) data.
De veldwerkers beschikken over een perssoonlijke, unieke inlogcode. Het verloop van het veldewerk wordt gevolgd door de veldwerkcoordinator. Deze beschikt over een online verbinding met het platform. Via een eigen scherm kan hij/zij de vorderingen van het veldwerk team zien en per doelgroep en veldwerker volgen welke aantallen er zijn behaald en wat nog moet worden gedaan. Al naar gelang de deadlines van het project kan de coordinator maatregelen nemen om de inzet te vergroten of te verkleinen (kostenbeheersing).

De afgenomen vragenlijsten worden afgeleverd bij de gemeente die de gegevens verwerkt in een online versie van de vragenlijst. (Het invoerwerk kan ook verzorgd worden door Research Company). 

Alle data inclusief backups van de systemen worden 30 dagen na afronding van het onderzoek vernietigd. De onderzoeker beschikt na invoer van de gegevens over het digitaal bestand. Hierbij zijn de antwoorden dus niet herleidbaar tot de individuele deelnemers. De opmaak van het bestand is gebruiksvriendelijk voor dataanalyse, op maat leverbaar, meestal SPSS, Excel of .csv maar andere formats zijn mogelijk.

OPVALLENDE KENMERKEN

Ondanks de persoonlijke benadering van de doelgroep is de methode goedkoper dan de traditionele telefonische benadering. Het resultaat is ook veel betrouwbaarder omdat niet alleen de juiste aantallen deelnemers uit de doelgroep worden bereikt ( denk hierbij aan het belang van de representativiteit), de antwoorden die worden ingevoerd zijn ook valide. Dit komt door de aandacht die besteed kan worden aan de deelneners en het toelichten of vertalen van vragen.

Dankzij een goede afstemminng van systemen op het veldwerkproces is het een zeer effciciente werkwijze. Door het systeem in de praktijk meerdere malen in te zetten en verbeterpunten te evalueren kon de software geperfectioneerd worden. Data vergaring gebeurt relatief snel en de kwaliteit van de data is aanzienlijk beter dan met andere methoden.

Kortom: Het is een beproefd systeem dat succesvol wordt ingezet bij o.a. Leefbaarheid en Veiligheidsonderzoeken, Gezondheidsonderzoek, Periodieke Omnibusonderzoeken en ad-hoc bewonersonderzoeken.

DE MEERWAARDE

Gemeenten die deze aanpak inzetten bieden mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of kwetsbaren zoals analfabeten de kans om te participeren. Deze gemeenten bieden hun burgers een betere service. Ervaring leert dat deze aandacht zeer wordt gewaardeerd door bewoners.