DOELGROEPEN ONDERZOEK

Voor onderzoek onder 'moeilijk bereikbare doelgroepen'  zoals laaggeletterden, buitenlanders, jongeren wordt een multimethode veldwerkaanpak toegepast op basis van GBA-data, maatwerk software en gespecialiseerde veldwerkers.

DE OPDRACHT

Ontwikkel een effectieve en efficiente methode om onderzoek onder moeilijke doelgroepen betaalbaar te houden met respect voor de privacy en regels met betrekking tot AVG.

Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond werken verhoudingsgewijs veel minder vaak mee aan enquetes dan dan andere bevolkingsgroepen. Ook jongeren en analfabeten laten hun mening minder vaak 'horen'. Toch hebben deze groepen er evenveel belang bij dat de gemeente weet wat er onder hen leeft en welke mening zij hebben over het beleid. De overheid is er immers ook voor hen.

Het realiseren van respons onder deze doelgroepen is relatief kostbaar en een oplossing die lang gebruikt werd (CATI, telefonisch enqueteren) is steeds mindere te gebruiken als instrument. Men wil niet gebeld worden, telefoonnummers zijn lastig te achterhalen en veel mensen maken gebruik van het bel-me-niet-register en willen dus eigenlijk niet benaderd worden.

De gemeente beschikt wel over NAWT-gegevens van de doelgroep maar mag die niet zomaar delen met veldwerkers. Het is wel mogelijk maar dan alleen onder strikte voorwaarden en garanties van veilige databeheer. Volgens de regels van de AVG en privacy moeten achtergrondgegevens niet alleen zorgvuldig worden behandeld maar bovendien mogen de antwoorden op enquetes niet te herleiden zijn tot de individuele respondenten. Het veldwerk is vaak kostbaar doordat de spreiding van de doelgroep over het onderzoeksgebied ervoor zorgt dat het erg tijdrovend is voor veldwerkers. Er moeten hoge kosten worden gemaakt aan reistijd. Een alternatief zoals online onderzoek is lastig uit te voeren door het ontbreken van emailadressen van de doelgroep of doordat de doelgroep niet over internet beschikt. Dit is nog afgezien van het feit dat communicatie op afstand wordt bemoeilijk door taalproblemen.

Door een gespecialiseerd veldwerkteam uit te rusten met op maat ontwikkelde veldwerk-sofware is een oplossing gevonden. Door deze innovatieve aanpak is het goed mogelijk om ook moeilijk bereikbare groepen te betrekken bij meningspeilingen.

DE OPLOSSING

Het taalprobleem is opgelost door het samentellen van veldwerkteams met een multiculturele achtergrond. Veldwerkers spreken naast Engels, Duits en Frans ook Arabisch, Turks, Berbers (Amazigh), Pools, Bulgaars, Iraans en andere talen.

De veldwerkers zijn uitgerust met tablets met WiFi en kunnen zo verbinding maken met het platform van Research Company. De server van Research Company heeft data over de doelgroep en selecteert een optimale selectie van adressen. De programmatuur past aantallen en te bezoeken adressen aan op basis van reeds gerealiseerde respons.

    

Steeds wordt berekend wat voor de veldwerker de optimale looproute is. De vragenlijsten worden schriftelijk afgenomen. Er is dus geen informatie op de tablets aanwezig. Er staan op de tablets zelf geen enquete-antwoorden en ook geen NAW-gegevens).

De systemen van Research Company zijn optimaal beveiligd en al het dataverkeer gebeurt op basis van versleutelde (gecodeerde) data.
De veldwerkers beschikken over een perssoonlijke, unieke inlogcode. Het verloop van het veldewerk wordt gevolgd door de veldwerkcoordinator. Deze beschikt over een online verbinding met het platform. Via een eigen scherm kan hij/zij de vorderingen van het veldwerk team zien en per doelgroep en veldwerker volgen welke aantallen er zijn behaald en wat nog moet worden gedaan. Al naar gelang de deadlines van het project kan de coordinator maatregelen nemen om de inzet te vergroten of te verkleinen (kostenbeheersing).

De afgenomen vragenlijsten worden afgeleverd bij de gemeente die de gegevens verwerkt in een online versie van de vragenlijst. (Het invoerwerk kan ook verzorgd worden door Research Company). 

Alle data inclusief backups van de systemen worden 30 dagen na afronding van het onderzoek vernietigd. De onderzoeker beschikt na invoer van de gegevens over het digitaal bestand. Hierbij zijn de antwoorden dus niet herleidbaar tot de individuele deelnemers. De opmaak van het bestand is gebruiksvriendelijk voor dataanalyse, op maat leverbaar, meestal SPSS, Excel of .csv maar andere formats zijn mogelijk.

OPVALLENDE KENMERKEN

Ondanks de persoonlijke benadering van de doelgroep is de methode goedkoper dan de traditionele telefonische benadering. Het resultaat is ook veel betrouwbaarder omdat niet alleen de juiste aantallen deelnemers uit de doelgroep worden bereikt ( denk hierbij aan het belang van de representativiteit), de antwoorden die worden ingevoerd zijn ook valide. Dit komt door de aandacht die besteed kan worden aan de deelneners en het toelichten of vertalen van vragen.

Dankzij een goede afstemminng van systemen op het veldwerkproces is het een zeer effciciente werkwijze. Door het systeem in de praktijk meerdere malen in te zetten en verbeterpunten te evalueren kon de software geperfectioneerd worden. Data vergaring gebeurt relatief snel en de kwaliteit van de data is aanzienlijk beter dan met andere methoden.

Kortom: Het is een beproefd systeem dat succesvol wordt ingezet bij o.a. Leefbaarheid en Veiligheidsonderzoeken, Gezondheidsonderzoek, Periodieke Omnibusonderzoeken en ad-hoc bewonersonderzoeken.

DE MEERWAARDE

Gemeenten die deze aanpak inzetten bieden mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of kwetsbaren zoals analfabeten de kans om te participeren. Deze gemeenten bieden hun burgers een betere service. Ervaring leert dat deze aandacht zeer wordt gewaardeerd door bewoners.