empty

 

MONITORS

Bewoners betrekken bij de gemeente vraagt om de juiste aanpak. Online en digitaal is veel mogelijk maar wat is een slimme manier om menigen te peilen en uitkomsten te presenteren? Hoe betrek je de bewoners erbij? Een voorbeeld van onze werkwijze geven we aan de hand van de Sociale Index.

DE OPDRACHT

De gemeenteraad van een Nederlandse gemeente wilde een instrument om de ontwikkelingen van de stad op het gebied van leefomgeving (fysiek) en sociaal- economisch te monitoren. Het instrument moest longitudinaal zijn zodat er om de twee of drie jaar gekeken kon worden hoe de stad zich ontwikkelt. Als bron voor gegevens moest gebruik gemaakt worden van bestaande data, aangevuld met de gegevens uit de jaarlijkse omnibusenquête onder bewoners.

Belangrijke voorwaarden:

- De monitor moet voor iedereen te begrijpen zijn.
- De data die gebruikt wordt moet elke 2 jaar geactualiseerd kunnen worden.
- De monitor moet niet alleen een algemene ontwikkeling tonen maar ook wijken onderling vergelijken.
- Voor professionals moet het mogelijk zijn om de achterliggende data in te zien.
- Omdat de monitor gebruikt wordt als basis voor presentaties is het wenselijk dat de informatie in verschillende vormen beschikbaar is (digitaal, via website, pdf, powerpoint).

DE OPLOSSING

In nauw overleg met de onderzoeksafdeling is gekozen voor 4 thema's:
- Persoonlijke kansen; - Meedoen; - Sociale binding en - Leefomgeving.
Vervolgens is geinventariseerd over welke onderwerpen (variabelen) data beschikbaar is en voor welke onderwerpen het mogelijk is om data te verzamelen.

Uiteindelijk werden 65 variabelen gedefinieerd. Voorbeelden zijn: cijfers over het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente en op wijkniveau; idem het percentage werkzoekenden; aantal inbraken; deelname aan sport; mate van gezondheid.

De waarden van de variabelen op wijkniveau (vaak uitgedrukt als precentages of gemiddelden) werden vergeleken met de waarden van de gemeente.
Significante afwijkingen werden uitgedrukt in kleuren. Indien een wijk zeer goed scoort (donkergroen) of juist zeer problematisch (donker rood).

  

afb. presentatie van de thema's                                     afb. voorbeeld van presentatie van scores van een willekeurige wijk.

  

afb. detailinformatie voor professionals (sterke en zwakke meetpunten worden inzichtelijk gemaakt).

Vergelijking van alle wijken, op alle thema's en variabelen. Problematisch lage scores in rood, zeer sterke scores in groen.

 

OPVALLENDE KENMERKEN

De presentatie van alle scores in een totaaloverzicht maakt heel duidelijk wat de onderlinge verschillen tussen wijken zijn.
De kleuren maken voor iedereen duidelijk wat aandachtspunten zijn.

De monitor is online geplaatst. Bewoners konden de monitor online bekijken en een overzicht opvragen van de gemeente als geheel, afzonderlijke wijken en de scores op de verschillende variabelen. Ook via de website van de gemeente konden bewoners de verschillende selecties maken en de resultaten bekijken.

Voor presentaties in wijkoverleggen zijn de resultaten op wijkniveau in pdf en als jpg's aangeboden. Deze konden voor presentatiedoeleinden verwerkt worden in powerpoints. Voor presentatie in de gemeenteraad heeft de onderzoeksafdeling zelf een grote versie van de monitor laten afdrukken op harde ondergrond en gepresenteerd (zie foto, bovenaan de projectbeschrijving).

Opmerking:
De Sociale Index is door ons voor de eerste keer gemaakt in 2011 en in 2015 geupdate. Inmiddels zijn er andere vormen van monitors zoals 'Atlas voor Gemeenten'. Monitors zijn erg populair omdat ze een vereenvoudige weergave geven van een complex aan variabelen. Een monitor is heel nuttig om doelgroepen te betrekken bij beleidsbeslissingen.

DE MEERWAARDE

De participatie van bewoners wordt vergroot door cijfers openbaar te stellen op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Online toegankelijkheid van gegevens maakt de gegevens opvraagbaar op elk moment dat de bewoner dat wil.

Wij delen onze kennis over het vertalen van data naar informatie met uw medewerkers. Zij leren nieuwe technieken en werkwijzen en kunnen die dan in de tioekomst zelf toepassen. Dit zorgt voor actualisering van kennis en vaardigheden op het gebied van datamanagement en onderzoek.