Warning: Undefined variable $eu_cookie_set in /home/public/sites/www.rcompany.nl/incl/header.inc on line 38
The Research & Education Company - Rcompany - Rotterdam - Onderzoek - oefententamen methoden en technieken van onderzoek met antwoorden
Warning: Undefined variable $eu_cookie_set in /home/public/sites/www.rcompany.nl/incl/header.inc on line 105

OEFENTENTAMEN METHODEN EN TECHNIEKEN VAN ONDERZOEK MET ANTWOORDEN

ONLINE OEFENEN VOOR HET TENTAMEN METHODEN EN TECHNIEKEN VAN ONDERZOEK (HBO).
(OEFENTENTAMEN 1 van 3)


Voor dit tentamen krijg je 40 minuten. Als je er langer over doet is dat geen probleem maar dan kom je op het echte tentamen waarschijnlijk in tijdnood).


METHODEN EN TECHNIEKEN I (deel 1)


LEES DE CASE EN BEANTWOORDT DE VRAGEN


Restaurant "Rotterdam Toppie!" is lange tijd gesloten geweest als gevolg van de Coronacrisis. Vandaag is er bericht gekomen dat de restaurants weer open mogen gaan. Eigenaren Ben en Corrie twijfelen echter of ze dit wel moeten doen. Ze willen eerst eens op een rij zetten wat er allemaal aangeschaft moet worden en aangesloten en wat hier de kosten van zijn. Ze moeten ook opzoek naar goed personeel. Ze denken dat het publiek wel weer zin heeft om uit eten te gaan maar... is dat wel zo? Is er wel voldoende belangstelling? Ben en Corrie willen eerst laten onderzoeken of de (vaste) gasten en potentiele gasten interesse zouden hebben om naar hun restaurant te komen. Ze hebben daarom aan een onderzoekster van Research & Education Company gevraagd om een onderzoek te doen en een advies te geven.


Vraag 1. Een onderzoekster begint haar onderzoek met het kiezen van de juiste benadering van het probleem. Ze heeft keuze uit twee typen benadering. (5 punten)
1a. Welke twee typen benadering zijn dat meestal? (2 punten)
1b. Welke van deze twee benaderingen van het probleem past het beste bij de opdracht van de onderzoekster? (1 punt) Waarom? (2 punten)


Vraag 2. Geef een goede doelsteling voor het onderzoek.(5 punten)


Vraag 3. Geef een goede probleemstelling voor het onderzoek (5 punten).


Vraag 4. De onderzoekster begint haar onderzoek met een interview met Ben en Corrie. Ze wil meer te weten komen
over de klanten van Rotterdam Toppie.(8 punten)
4a. Voor een interview kiezen we meestal uit 3 soorten van interview. Welke 3 zijn dat? (3 punten)
4b. Geef de verschillen tussen deze 3 soorten interviews.(2 punten)
4c. Welk soort interview kan de onderzoekster het beste kiezen? (2 punten) Motiveer je antwoord (1 punt).


Vraag 5. De onderzoekster wil een online enquete houden onder de gasten van het restaurant. Ze maakt gebruik van de
e-mailadressen in het klantenbestand. Geef 2 voordelen en 2 nadelen van online enqueteren.(4 punten)


Vraag 6. In het bestand staan niet alle klanten maar alleen de klanten die een e-mailadres hebben gegeven. Wat voor gevolgen heeft dat voor de representativiteit van het onderzoek? (2 punten) Motiveer je antwoord.(2 punten) [totaal 4 punten voor deze vraag].

Vraag 7. Totaal verstuurt de onderzoekster 520 uitnodigingen om mee te doen aan het onderzoek. 52 klanten reageren op de uitnodiging en vullen de enquete in. 40 mailtjes komen niet aan (bouncen). En er zijn 10 klanten die de laatste vraag in de enquete niet beantwoordden. (10 punten)
7a. Hoe hoog is de respons? (2 punten)
7b. Hoe hoog is de non-respons? (2 punten)
7c. Wat weet je over de item-non-respons? (2 punten)
7e. Wat is je conclusie over de betrouwbaarheid van het onderzoek? (2 punten) Motiveer je antwoord. ( 2 punten)


Vraag 8. In de enquete worden onder andere de volgende vragen gesteld: vr 1: Wat is uw leeftijd? vr 2: Wat is uw geslacht?  vr. 5: Kunt u aangeven hoe tevreden u
bent over het restaurant? [ op een 5-puntsschaal van 1= zeer ontevreden t/m 5= zeer tevreden] ; vr. 7: Hoe vaak gaat u gemiddeld per jaar uit eten? [ 0 t/m 2 keer; 3 t/m 5 keer; 6 t/m 8 keer; 9 t/m 11 keer; 12 keer of meer]. (10 punten)
8a. Leg uit: Wat zijn variabelen? ( 2 punten)
8b. Wat zijn de 4 meetniveau's die we toekennen aan variabelen? (4 punten)
8c. Geef van de hierboven beschreven enquetevragen om wel meetniveau het gaat.( 4 punten)


Vraag 9. Om de resultaten van een enquete te presenteren wordt door de onderzoekster gebruik gemaakt van tabellen, grafieken, centrummaten en spreidingsmaten. (7 punten)
9a. Wat zijn de 3 centrummaten die de onderzoekster kan gebruiken? ( 3 punten)
9b. Noem de 2 spreidingsmaten die ze kan gebruiken. ( 2 punten)
9c. Uit vraag 1 komen de volgende antwoorden:  29, 45, 36, 72, 25, 33, 66, 67, 39, 40. Wat is de mediaan? ( 2 punten)


Vraag 10. Voor de rapportage van het onderzoek maakt de onderzoekster ook gebruik van het logboek.(4 punten)
10a. Wat is een logboek? ( 2 punten)
10b. Wat voor soort infomatie is uit het logboek nuttig om te gebruiken voor de rapportage? (2 punten)


Vraag 11. In het rapport komen ook de hoofdstukken Discussie en Reflectie voor. (4 punten)
Wat wordt er in deze hoofdstukken beschreven? (4 punten)


TOTAAL = 66 PUNTEN
38 punten is voldoende.


Antwoorden:
V1: Inductief en Deductief; Deductief want dat betekent dat er gewerkt wordt met een theorie (die getoets gaat worden). De ondernemers denken dat er wel belangstelling is (er is dus een theorie die onderzocht kan worden). V2: De doelstelling van dit onderzoek: Een verkennend onderzoek (want er wordt in de case om een advies gevraagd) naar de belangstelling van gasten om naar het restaurant te komen zodat er een advies gegeven kan worden aan de ondernemers of ze weer open moeten gaan. V3: In hoeverre zijn (potentiele) gasten weer geinteresseerd in een bezoek aan Restaurant Toppie? V4.a: Open interview, Semi-gestructureerd interview, Gestructureerd interview; b: Open= 1 onderwerp of topic en de geinterviewde mag zelf vertellen wat hij/zij daarover wil vertellen; semi= een aantal gesloten vragen en open vragen; gestructureerd =  het oplezen van een enquete (vrijwel uitsluitend gesloten vragen). c: Semi-gestructureerd, want dan gaat het gesprek niet alle kanten op en kom je sneller toe aan de te bespreken onderwerpen. V5: Online dan heb je snel gegevens en je kunt ze met de software ook snel in grafieken laten omzetten en het is goedkoop / maar niet iedereen is handig met internet en de antwoorden zijn soms onbetrouwbaar (snel klikken zonder na te denken), je bereikt bepaalde groepen niet omdat ze niet veel op internet zijn. V6: Dan is het onderzoek niet representatief te noemen voor alle klanten want alleen klanten die bereid waren een emailadres achter te laten kunnen meedoen (waarschijnlijk alleen klanten die al positief zijn over het restaurant doen dan mee). Representatief betekent dat de deelnemers een goede afspiegeling zijn / vertegenwoordiging van de hele te onderzoeken groep klanten. Maar dat is dus nu niet zo. V7: a: De respons is 52:520 = 10%; b.: De non-respons is dus 80%; c: 10 klanten hebben een vraag niet beantwoordt. (ook goed = 10:52 = 19,2% item-nonrespons); d: lage betrouwbaarheid omdat wanneer dit onderzoek herhaalt zou worden er een grote kans is dat er andere uitkomsten zijn immers dan doen er weer andere mensen mee en de mening van deze 52 deelnemers tellen niet zo zwaar omdat het er maar zo weinig zijn. V8. a: Variabelen zijn de te meten eenheden/ de gemeten eenheden; b: Nominaal, Ordinaal, Interval, Ratio. c: leeftijd= ratio (categoriaal wordt ook goedgerekend), geslacht = nominaal, tevredenheid=ordninaal, aantal x uit eten = categoriale variabele; V9: a: gemiddelde, modus en mediaan; b: variantie en standaarddeviatie; c: 39,5 (middelste twee waarden nadat ze op volgorde zijn gezet => 39,40. Hier het gemiddelde van = 39,5); V10 a: het dagboek van de onderzoekster; b: alle omstandigheden die van invloed zijn op de uitkomsten maar ook unformatie over het verloop van het werk; V11: Discussie beschrijft de kwaliteit van het onderzoek (Validiteit? Betrouwbaarheid? Bruikbaarheid? Onafhankelijkheid van de onderzoekster?); Relectie gaat over de persoonlijke leerervaringen van de onderzoekster (Wat voor problemen kwam ze tegen? Wat heeft ze gedaan om die op te lossen? Wat heeft het met haar gedaan/wat heeft ze ervan geleerd?)  


EINDE VAN DIT ARTIKEL.
Bekijk ook de andere artikelen. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen.


The Research & Education Company BV is een full-service onderzoeksbureau. Bekijk hier inspirerende voorbeelden van innovatieve onderzoeksprojecten.
Voor junior onderzoekers hebben we de Steekproefcalculator die automatisch uitrekent hoeveel respondenten u netto moet realiseren voor een betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

DEEL DEZE SITE MET MEDE-STUDENTEN
Er is veel zorg besteed aan deze uitleg. Het is begrijpelijk geschreven met duidelijk voorbeelden. Maandelijks bezoeken 4000 HBO (en WO) studenten onze site. Als je vindt dat de site je goed geholpen heeft, vergeet dan niet om dit te delen en te liken. 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Draadstaal straatinterview 
Terug naar overzicht

Warning: Undefined array key "rcompany" in /home/public/sites/www.rcompany.nl/index.php on line 99

 

We slaan uw keuze eenmalig op in een cookie, zodat u dit niet op iedere pagina opnieuw aan hoeft te geven.