MONITOR

In een monitor worden periodiek gemeentelijke cijfers gepresenteerd in een compacte, leesbare vorm. De keuze voor een bepaalde monitor hangt o.a. samen met de beschikbaarheid van voldoende data, de onderwerpen en de vormgeving. Een monitor wordt voor jaren opgezet. Er moeten dus besluiten worden genomen over de kosten, de beschikbaarheid van data en de werkzaamheden op langere termijn.

DE OPDRACHT

Ontwikkel een gemeentelijke monitor op het gebied van leefomgeving (fysiek) en sociaal- economische onderwerpen. Het instrument moet elke drie jaar geaktualiseerd worden. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare data. De definitie van periodiek te vergaren data dient meegenomen te worden in het ontwerp.

Belangrijke voorwaarden:

- De data die gebruikt wordt moet elke 3 jaar geactualiseerd kunnen worden.
- De monitor moet niet alleen ontwikkelingen tonen op gemeentelijk niveau maar ook op wijkniveau.
- De data moet gepresenteerd worden in de vorm van rapportcijfers.
- Het is wenselijk dat de informatie uit de monitor makkelijk in verschillende vormen beschikbaar kan worden gesteld.

- Er is duidelijkheid over de structurele kosten van onderhoud en beheer van het instrument.

 

DE OPLOSSING

In nauw overleg met de onderzoeksafdeling is gekozen voor 4 thema's:
- Persoonlijke kansen; - Meedoen; - Sociale binding en - Leefomgeving.
Vervolgens is geinventariseerd over welke onderwerpen (variabelen) data beschikbaar is en voor welke onderwerpen het mogelijk is om data te verzamelen.

Uiteindelijk werden 65 variabelen gedefinieerd. Voorbeelden zijn: cijfers over het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente en op wijkniveau; idem het percentage werkzoekenden; aantal inbraken; deelname aan sport; mate van gezondheid.

De waarden van de variabelen op wijkniveau (vaak uitgedrukt als precentages of gemiddelden) werden vergeleken met de waarden van de gemeente. Significante afwijkingen werden omgerekend in relatieve afstanden, vervolgens genormeerd en vertaald naar rapporrcijfers met een bijpassende kleur.

  

afb. Overzicht van de thema's                                    afb. Scores in kleur (palet: donker groen=zeer positief; diep rood=zeer negatief).

  

afb. Overzicht voor intern gebruik door professionals. Sterke en zwakke punten van een wijk met de omschrijving van het meetpunt/variabele. 

 
Totaalbeeld: Vergelijking van alle wijken, op alle thema's en variabelen. Problematisch lage scores in rood, zeer sterke scores in groen. 

 

OPVALLENDE KENMERKEN

De presentatie van alle scores in een totaaloverzicht maakt heel duidelijk wat de onderlinge verschillen tussen wijken zijn.
De kleuren maken voor iedereen duidelijk wat aandachtspunten zijn.

De monitor is online geplaatst. Bewoners kunnen de monitor online bekijken en inzoomen op wijkniveau.

In buurtgebouwen zijn presentaties gehouden in overleggen met bewoners. Het blijkt een heel goed uitgangspunt om samen met bewoners te praten over huidige situatie en verbeterpunten. De dialoog leidt tot meer begrip bij bewoners over de samenhang tussen verschillende problemen en de achtergronden van bepaalde beleidsbeslissingen. Uit de gesprekken komen ook positieve initiatieven voort van bewoners die zich willen inzetten voor een bepaald thema.

Er zijn diverse leveranciers van het instrument en de software. Ons bureau heeft voor een aantal gemeenten de monitor ontwikkeld. We staan voor u klaar om met u mee te denken. We willen onze kennis en ervaring met u delen en als u dat wenst een rol spelen in de begeleiding van het proces.  

DE MEERWAARDE

- Meer burgerparticipatie: Door de duidelijkheid van de vormgeving en de online toegankelijkheid kan iedereen meekijken en meedenken.
- Uniformiteit van uitgangspunten: In het politieke debat helpt een monitor om focus aan te brengen. De belangrijkste aandachtspunten worden op een onafhankelijke, objectieve wijze neergezet.
- Evaluatie van beleid: Het effect van bepaald beleid wordt periodiek gemeten en inzichtelijk gemaakt.
- Investeringsbeslissingen: De monitor biedt aanknopingspunten om tot een juiste keuze te komen voor gemeentelijke investeringen in bepaalde thema's.